Χορηγίες

Το Ίδρυμα στα πλαίσια υλοποίησης των σκοπών του παρέχει χορηγίες σε ιδρύματα και άτομα των οποίων η δράση είναι σημαντική και συμβατή με τους στόχους του και προωθούν το ευρύτερο καλό. Ανάμεσα σε άλλες χορηγίες το Ίδρυμα έχει προβεί και στις ακόλουθες χορηγίες.

© Copyright Ίδρυμα «Πολύκαρπος Γιωρκάτζης». All rights reserved.